Identiteit:
Uitgaande van de grondslag van de kerk en vereniging zien wij de mens als schepsel van God. Als gevolg van de zondeval is zonde en dood realiteit in het leven van de mensheid geworden. Verlossing hiervan is uitsluitend mogelijk op grond van het offer van Jezus Christus. Door geloof en bekering, gewerkt door de Heilige Geest, is rechtvaardiging mogelijk. Uitgangspunt is in de eerste plaats de Bijbel als Gods Woord en in de tweede plaats de daaruit voortvloeiende belijdenissen zoals die zijn neergeschreven in de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Verantwoordelijkheid:
De vereniging valt onder de kerkenraad. Alle activiteiten die de vereniging uitvoert vallen dus onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Bestuur:
De vereniging heeft een bestuur die bestaat uit drie voorzitters, een penningmeester, een secretaris en een programmeur. Je kunt contact met ons opnemen door te mailen naar plus16@gergemwageningen.nl, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Lid Worden:
Wanneer jij je kunt vinden in de identiteit en grondslag van onze vereniging, is het mogelijk om lid te worden van onze vereniging. Klik hier om lid te worden.

Contributie:
De contributie bedraagt per jaar € 15.00.

Rekeningnummer: NL73 RABO 01736 35 725  t.n.v. JV Deo Vivere te Wageningen.