1. De mens is goed geschapen. Zijn doel was om tot eer van God en in liefde met God en de naaste te leven. Maar de mens is door een vrijwillige beslissing en ongehoorzaamheid in diepe ellende gevallen. De mens heeft gezondigd en God rekent hem dit aan. Zo is de mens de vrede met God kwijt geraakt. Over de goede schepping en het aangrijpende van de zondeval wordt geschreven in Genesis 1-3.
  2. God is vol liefde en ontferming om verloren mensen weer aan te nemen als Zijn kinderen en maakt redding mogelijk door Jezus Christus. Hij gaf Zijn leven aan het kruis als een betaling voor de schuld van allen die het geloof in Hem ontvangen.
  3. Zo is er door Hem uit genade vergeving van schuld en herstel in een nieuw, heerlijk en eeuwig leven met God zijn Schepper weer mogelijk.
  4. De beleving van het herstel tot nieuw geestelijk leven met God wordt gekenmerkt door de drieslag: ellende, verlossing en dankbaarheid; of: inkeer tot zichzelf, afkeer van het leven zonder God en een terugkeer naar God.
  5. God de Heilige Geest gebruikt de Bijbel, Gods Woord als het middel om dit nieuwe leven in harten en levens van mensen te verwekken. Jezus noemt dit ‘wederom geboren worden’, Johannes 3:3.
  6. De kern van het geloof is “vergeving door God uit pure genade”. Daarin schittert de liefde van God, zoals blijkt uit het volgende bijbelvers:
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Wanneer u hierover meer te weten wilt komen dan nodigen wij u hartelijk uit voor de schriftelijke bijbelcursus.